Yleiset ehdot

1 artikla - Määritelmät

Näissä ehdoissa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

harkinta-aika: aika, jonka kuluessa kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan;

Kuluttaja: luonnollinen henkilö, joka ei harjoita ammattia tai liiketoimintaa ja joka tekee etäsopimuksen yrittäjän kanssa;

Päivä: kalenteripäivä;

Kestotapahtuma: etäsopimus, joka koskee useita tuotteita ja/tai palveluja, joiden toimitus- ja/tai ostovelvoite jakautuu ajallisesti;

Kestävä tietoväline: mikä tahansa väline, jonka avulla kuluttaja tai elinkeinonharjoittaja voi tallentaa hänelle henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja siten, että tallennettuja tietoja voidaan myöhemmin tarkastella ja jäljentää muuttumattomina.

Peruuttamisoikeus: kuluttajan mahdollisuus luopua etäsopimuksesta harkinta-ajan kuluessa;

Yrittäjä: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka tarjoaa tuotteita ja/tai palveluja kuluttajille etäsopimuksella;

Etäsopimus: sopimus, jossa yrittäjän tuotteiden ja/tai palvelujen etämyyntiä varten organisoiman järjestelmän puitteissa käytetään sopimuksen tekemiseen asti ja sen tekeminen mukaan luettuna yksinomaan yhtä tai useampaa etäviestintätekniikkaa;

Etäviestintätekniikka: keino, jota voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että kuluttaja ja yrittäjä ovat samaan aikaan samassa huoneessa.

Yleiset sopimusehdot: yrittäjän nykyiset yleiset sopimusehdot.

2 artikla - Yrittäjän henkilöllisyys

KAUPPAKAMARI: 91044618

TEL: +31 637568456

POSTI: INFO@FINNISHFINDS.FI

3 artikla - Sovellettavuus

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin yrittäjän tarjouksiin sekä kaikkiin yrittäjän ja kuluttajan välisiin etäsopimuksiin ja tilauksiin.

Ennen etäsopimuksen tekemistä nämä yleiset sopimusehdot annetaan kuluttajan saataville. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitetaan, että yleisiin sopimusehtoihin voi tutustua yrittäjän toimitiloissa ja että ne lähetetään kuluttajalle pyynnöstä mahdollisimman pian maksutta.

Jos etäsopimus tehdään edellisestä kohdasta poiketen sähköisesti ja ennen etäsopimuksen tekemistä, näiden yleisten sopimusehtojen teksti voidaan asettaa kuluttajan saataville sähköisesti siten, että kuluttaja voi tallentaa sen yksinkertaisella tavalla pysyvälle tietovälineelle. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitetaan, missä yleisiin sopimusehtoihin voi tutustua sähköisesti ja että ne lähetetään sähköisesti tai muutoin maksutta kuluttajan pyynnöstä.

Jos näiden yleisten ehtojen lisäksi sovelletaan erityisiä tuote- tai palvelukohtaisia ehtoja, sovelletaan toista ja kolmatta kohtaa soveltuvin osin, ja jos yleiset ehdot ovat ristiriitaiset, kuluttaja voi aina vedota siihen sovellettavaan määräykseen, joka on hänelle edullisin.

Jos yksi tai useampi näiden yleisten sopimusehtojen määräys on milloin tahansa kokonaan tai osittain mitätön tai kumottu, sopimus ja nämä ehdot pysyvät muutoin voimassa, ja kyseinen määräys korvataan viipymättä yhteisellä sopimuksella määräyksellä, joka vastaa mahdollisimman hyvin alkuperäisen määräyksen tarkoitusta.

Tilanteet, joista ei ole määrätty näissä yleisissä sopimusehdoissa, on arvioitava näiden yleisten sopimusehtojen hengen mukaisesti.

Epäselvyyksiä yhden tai useamman ehtojemme määräyksen tulkinnasta tai sisällöstä on tulkittava näiden yleisten ehtojen hengen mukaisesti.

4 artikla - Tarjous

Jos tarjouksen voimassaoloaika on rajoitettu tai se on ehdollinen, siitä ilmoitetaan nimenomaisesti tarjouksessa.

Tarjous on sitoumukseton. Yrittäjällä on oikeus muuttaa ja mukauttaa tarjousta.

Tarjous sisältää täydellisen ja tarkan kuvauksen tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista. Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen, jotta kuluttaja voi arvioida tarjouksen asianmukaisesti. Jos yrittäjä käyttää kuvia, ne ovat totuudenmukainen esitys tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista. Tarjouksessa olevat ilmeiset virheet tai ilmeiset puutteet eivät sido yrittäjää.

Kaikki tarjouksessa olevat kuvat, eritelmät ja tiedot ovat suuntaa-antavia, eivätkä ne voi olla perusteena vahingonkorvaukselle tai sopimuksen purkamiselle.

Tuotteiden kuvat ovat totuudenmukainen esitys tarjotuista tuotteista. Yrittäjä ei voi taata, että esitetyt värit vastaavat täsmälleen tuotteiden todellisia värejä.

Jokainen tarjous sisältää sellaiset tiedot, että kuluttajalle on selvää, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia tarjouksen hyväksymiseen liittyy. Tämä koskee erityisesti seuraavia seikkoja:

hintaa ilman tullauskustannuksia ja maahantuonnin arvonlisäveroa. Nämä lisäkustannukset ovat asiakkaan kustannuksella ja riskillä. Posti- ja/tai kuriiripalvelu käyttää maahantuontia koskevia posti- ja kuriiripalveluja koskevia erityissäännöksiä. Tätä järjestelmää sovelletaan, jos tavarat tuodaan EU:n määrämaahan, kuten tässä tapauksessa. Posti- ja/tai kuriiripalvelu perii arvonlisäveron (joko yhdessä tai erikseen veloitettujen tulliselvitysmaksujen kanssa) tavaroiden vastaanottajalta;

mahdolliset lähetyskulut;

tapa, jolla sopimus tehdään, ja mitä toimia se edellyttää;

sovelletaanko peruuttamisoikeutta vai ei;

maksu-, toimitus- ja suoritustapa;

määräaika tarjouksen hyväksymiselle tai määräaika, jonka kuluessa elinkeinonharjoittaja takaa hinnan;

etäviestintämaksun taso, jos etäviestintätekniikan käyttökustannukset lasketaan muulla perusteella kuin käytetyn viestintävälineen tavanomaisen perusmaksun perusteella;

arkistoidaanko sopimus sen tekemisen jälkeen ja jos arkistoidaan, miten kuluttaja voi tutustua siihen;

tapa, jolla kuluttaja voi ennen sopimuksen tekemistä tarkistaa ja halutessaan oikaista sopimuksen mukaisesti antamansa tiedot;

muut kielet kuin hollannin kieli, joilla sopimus voidaan tehdä;

käytännesäännöt, joita elinkeinonharjoittaja noudattaa, ja tapa, jolla kuluttaja voi tutustua näihin käytännesääntöihin sähköisesti; ja

etäsopimuksen vähimmäiskesto, jos kyseessä on kestotapahtuma.

Vapaaehtoinen: saatavilla olevat koot, värit, materiaalityyppi.

5 artikla - Sopimus

Jollei 4 kohdan säännöksistä muuta johdu, sopimus tulee voimaan, kun kuluttaja hyväksyy tarjouksen ja täyttää siinä asetetut ehdot.

Jos kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, elinkeinonharjoittaja vahvistaa välittömästi tarjouksen hyväksymisen vastaanottamisen sähköisesti. Niin kauan kuin elinkeinonharjoittaja ei ole vahvistanut hyväksynnän vastaanottamista, kuluttaja voi purkaa sopimuksen.

Jos sopimus tehdään sähköisesti, yrittäjän on toteutettava asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet tietojen sähköisen siirron suojaamiseksi ja varmistettava turvallinen verkkoympäristö. Jos kuluttaja voi maksaa sähköisesti, yrittäjä noudattaa asianmukaisia turvatoimenpiteitä.

Elinkeinonharjoittaja voi - oikeudellisissa puitteissa - selvittää, pystyykö kuluttaja täyttämään maksuvelvoitteensa, sekä kaikki ne seikat ja tekijät, jotka ovat tärkeitä etäsopimuksen vastuullisen tekemisen kannalta. Jos yrittäjällä on tämän selvityksen perusteella perusteltu syy olla tekemättä sopimusta, hänellä on oikeus kieltäytyä tilauksesta tai hakemuksesta tai liittää sen täytäntöönpanoon erityisehtoja perustellen.

Yrittäjä liittää seuraavat tiedot kuluttajalle tarjottavan tuotteen tai palvelun mukana kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne helposti saatavilla olevalla pysyvällä tietovälineellä:

yrittäjän toimipaikan käyntiosoite, johon kuluttaja voi tehdä valituksia;
edellytykset ja tapa, joilla ja jolla kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan, tai tapauksen mukaan selkeät tiedot peruuttamisoikeudesta vapautumisesta;
tiedot takuista ja myynnin jälkeisistä palveluista;
näiden ehtojen 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot, ellei elinkeinonharjoittaja ole jo toimittanut kuluttajalle näitä tietoja ennen sopimuksen täyttämistä;
sopimuksen irtisanomista koskevat vaatimukset, jos sopimus on voimassa yli vuoden tai toistaiseksi voimassa oleva.
Jos kyseessä on kestokauppatapahtuma, edellisen kohdan määräystä sovelletaan vain ensimmäiseen toimitukseen.

Kukin sopimus tehdään sillä ehdolla, että kyseisiä tuotteita on riittävästi saatavilla.

6 artikla - Peruuttamisoikeus

Ostaessaan tuotteita kuluttajalla on mahdollisuus purkaa sopimus ilman perusteluja 14 päivän ajan. Tämä harkinta-aika alkaa seuraavana päivänä sen jälkeen, kun kuluttaja tai kuluttajan etukäteen nimeämä ja yrittäjälle ilmoitettu edustaja on vastaanottanut tuotteen.

Harkinta-aikana kuluttajan on käsiteltävä tuotetta ja sen pakkausta huolellisesti. Hän purkaa tuotteen pakkauksesta tai käyttää sitä vain siinä määrin kuin on tarpeen sen arvioimiseksi, haluaako hän pitää tuotteen. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on palautettava tuote yrittäjälle kaikkine toimitettuine lisävarusteineen ja - jos se on kohtuudella mahdollista - alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessa yrittäjän antamien kohtuullisten ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.

Jos kuluttaja haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on ilmoitettava siitä yrittäjälle 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Kuluttajan on ilmoitettava tästä kirjallisella viestillä/sähköpostilla. Kun kuluttaja on ilmoittanut haluavansa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on palautettava tuote 14 päivän kuluessa. Kuluttajan on todistettava, että toimitetut tavarat on palautettu ajoissa, esimerkiksi lähetystodistuksella.

Jos asiakas ei ole ilmaissut haluavansa käyttää peruuttamisoikeuttaan tai ei ole palauttanut tuotetta yrittäjälle 2 ja 3 kohdassa mainittujen määräaikojen päätyttyä, osto on tosiasia.

7 artikla - Peruuttamisesta aiheutuvat kustannukset

Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, kuluttaja vastaa tuotteiden palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Jos kuluttaja on maksanut tietyn summan, yrittäjä palauttaa tämän summan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa peruuttamisesta. Edellytyksenä on, että yrittäjä on jo vastaanottanut tuotteen takaisin tai että voidaan esittää vakuuttavat todisteet täydellisestä palautuksesta.

8 artikla - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen

Elinkeinonharjoittaja voi sulkea pois kuluttajan peruuttamisoikeuden 2 ja 3 kohdassa kuvattujen tuotteiden osalta. Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on voimassa vain, jos elinkeinonharjoittaja on selvästi ilmoittanut tästä tarjouksessa tai ainakin hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä.

Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista vain tuotteiden osalta:

Jotka ovat vahingoittuneet. Alkuperäisen pakkauksen on oltava käytettävissä.
joita ei voida myydä eteenpäin.
Yritysprojekteja varten tilatut tuotteet.


9 artikla - Hinta

Tarjouksessa mainitun voimassaoloajan aikana tarjottujen tuotteiden ja/tai palvelujen hintoja ei koroteta, lukuun ottamatta arvonlisäverokannan muutoksista johtuvia hinnanmuutoksia.

Edellisestä kohdasta poiketen yrittäjä voi tarjota tuotteita tai palveluja, joiden hinnat vaihtelevat rahoitusmarkkinoilla ja joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa, vaihtuvin hinnoin. Tämä yhteys vaihteluihin ja se, että kaikki mainitut hinnat ovat tavoitehintoja, mainitaan tarjouksessa.

Hinnankorotukset kolmen kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos ne johtuvat lakisääteisistä määräyksistä tai säännöksistä.

Hinnankorotukset 3 kuukauden kuluttua sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos yrittäjä on sopinut siitä ja:

ne johtuvat laillisista säännöksistä tai määräyksistä; tai
kuluttajalla on oikeus irtisanoa sopimus sinä päivänä, jona hinnankorotus tulee voimaan.
Vuoden 1968 liikevaihtoverolain 5 §:n 1 momentin mukaan toimituspaikka on siinä maassa, jossa kuljetus alkaa. Tässä tapauksessa toimitus tapahtuu EU:n ulkopuolelle. Tämän jälkeen posti- tai kuriiripalvelu perii asiakkaalta maahantuonnin arvonlisäveron tai tulliselvitysmaksun. Näin ollen yrittäjä ei peri arvonlisäveroa.

Kaikkiin hintoihin voi sisältyä painovirheitä. Painovirheiden ja kirjoitusvirheiden seurauksista ei oteta vastuuta. Paino- ja painovirheiden tapauksessa yrittäjä ei ole velvollinen toimittamaan tuotetta virheellisen hinnan mukaisesti.

10 artikla - Vaatimustenmukaisuus ja takuu

Elinkeinonharjoittaja takaa, että tuotteet ja/tai palvelut ovat sopimuksen, tarjouksessa ilmoitettujen eritelmien, luotettavuutta ja/tai käytettävyyttä koskevien kohtuullisten vaatimusten sekä sopimuksen tekopäivänä voimassa olevien lakisääteisten säännösten ja/tai viranomaismääräysten mukaisia. Jos niin on sovittu, elinkeinonharjoittaja takaa myös, että tuote soveltuu muuhun kuin tavanomaiseen käyttöön.

Elinkeinonharjoittajan, valmistajan tai maahantuojan antama takuu ei vaikuta niihin laillisiin oikeuksiin ja vaatimuksiin, joita kuluttaja voi sopimuksen perusteella esittää elinkeinonharjoittajaa vastaan.

Viallisista tai virheellisesti toimitetuista tuotteista on ilmoitettava yrittäjälle kirjallisesti 14 päivän kuluessa toimituksesta. Tuotteiden palautuksen on oltava alkuperäispakkauksessa ja uudessa kunnossa.

Yrittäjän takuuaika vastaa tehtaan takuuaikaa. Yrittäjä ei kuitenkaan koskaan vastaa tuotteiden lopullisesta soveltuvuudesta kuluttajan kuhunkin yksittäiseen käyttötarkoitukseen eikä tuotteiden käyttöä tai soveltamista koskevista neuvoista.

Takuu ei ole voimassa, jos:

Kuluttaja on itse korjannut ja/tai muuttanut toimitettuja tuotteita tai antanut niiden korjauksen ja/tai muutoksen kolmannen osapuolen tehtäväksi;

toimitettuja tuotteita on altistettu epätavallisille olosuhteille tai niitä on muutoin käsitelty huolimattomasti tai yrittäjän antamien ja/tai pakkauksessa olevien ohjeiden vastaisesti;

virheellisyys johtuu kokonaan tai osittain määräyksistä, jotka hallitus on asettanut tai tulee asettamaan käytettyjen materiaalien luonteesta tai laadusta.

11 artikla - Toimitus ja täytäntöönpano

Yrittäjä noudattaa mahdollisimman suurta huolellisuutta ottaessaan vastaan ja toteuttaessaan tuotetilauksia.

Toimituspaikka on se osoite, jonka kuluttaja on ilmoittanut yritykselle.

Noudattaen näiden yleisten sopimusehtojen 4 artiklassa mainittuja määräyksiä yritys toteuttaa hyväksytyt tilaukset ripeästi ja viimeistään 30 päivän kuluessa, ellei kuluttaja ole sopinut pidemmästä toimitusajasta. Jos toimitus viivästyy tai jos tilausta ei voida toteuttaa tai voidaan toteuttaa vain osittain, kuluttajalle ilmoitetaan tästä viimeistään 30 päivän kuluttua tilauksen tekemisestä. Tällöin kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus ilman kuluja ja oikeus mahdollisiin vahingonkorvauksiin.

Jos sopimus puretaan edellisen kohdan mukaisesti, yrittäjä palauttaa kuluttajan maksaman summan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa sopimuksen purkamisesta.

Jos tilatun tuotteen toimitus osoittautuu mahdottomaksi, yrittäjä pyrkii toimittamaan korvaavan tuotteen. Viimeistään toimituksen yhteydessä ilmoitetaan selkeästi ja ymmärrettävästi, että korvaava tuote toimitetaan. Korvaavien tavaroiden osalta peruuttamisoikeutta ei voida sulkea pois. Mahdollisen palautuslähetyksen kustannuksista vastaa yrittäjä.

Riski tuotteiden vahingoittumisesta ja/tai katoamisesta on yrittäjällä siihen asti, kunnes tuotteet luovutetaan kuluttajalle tai etukäteen nimetylle ja yrittäjän tietoon saatetulle edustajalle, ellei nimenomaisesti toisin sovita.

12 artikla - Kestotapahtumat: kesto, irtisanominen ja jatkaminen

Irtisanominen

Kuluttaja voi milloin tahansa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen, joka on tehty tuotteiden (myös sähkön) tai palvelujen säännöllistä toimittamista varten, sovittuja irtisanomissääntöjä ja enintään kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.

Kuluttaja voi irtisanoa määräaikaisen sopimuksen, joka on tehty tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännöllistä toimittamista varten, milloin tahansa määräaikaisuuden päättyessä sovittuja irtisanomissääntöjä ja enintään yhden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.

Kuluttaja voi irtisanoa edellisissä kohdissa tarkoitetut sopimukset:

irtisanoa milloin tahansa, eikä sitä saa rajoittaa irtisanomiseen tiettyyn aikaan tai tiettyyn ajanjaksoon;

irtisanoa ne vähintään samalla tavalla kuin hän on ne tehnyt;

irtisanoa sopimukset aina samalla irtisanomisajalla, jonka yrittäjä on itselleen asettanut.

Jatkaminen

Määräaikaista sopimusta, joka on tehty tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännöllistä toimittamista varten, ei voida hiljaisesti jatkaa tai uusia määräajaksi.

Sen estämättä, mitä edellisessä kohdassa säädetään, määräaikaista sopimusta, joka on tehty päivä- tai viikkosanomalehtien ja -aikakauslehtien säännöllisestä toimittamisesta, voidaan hiljaisesti jatkaa enintään kolmeksi kuukaudeksi, jos kuluttaja voi irtisanoa uudistetun sopimuksen ennen sen päättymistä enintään kuukauden irtisanomisajalla.

Määräaikaista sopimusta, joka on tehty tuotteiden tai palvelujen säännöllistä toimittamista varten, voidaan hiljaisesti jatkaa toistaiseksi vain, jos kuluttaja voi irtisanoa sen milloin tahansa enintään kuukauden irtisanomisajalla ja enintään kolmen kuukauden irtisanomisajalla, jos sopimus koskee päivä- tai viikkosanomalehtien ja -aikakauslehtien säännöllistä, mutta harvemmin kuin kerran kuukaudessa tapahtuvaa toimittamista.

Määräaikaista sopimusta, joka koskee päivä- tai viikkosanomalehtien ja -aikakauslehtien säännöllistä toimittamista tutustumistilauksena (kokeilu- tai tutustumisjakso), ei jatketa hiljaisesti, vaan se päättyy automaattisesti kokeilu- tai tutustumisjakson päättyessä.

Kesto

Jos sopimus kestää yli vuoden, kuluttaja voi vuoden kuluttua irtisanoa sopimuksen milloin tahansa enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla, ellei irtisanominen ennen sovitun keston päättymistä ole kohtuuden ja kohtuullisuuden vuoksi mahdotonta.

13 artikla - Maksaminen

Ellei toisin ole sovittu, kuluttajan maksettavaksi erääntyneet määrät on maksettava 7 työpäivän kuluessa 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun harkinta-ajan alkamisesta. Jos kyseessä on sopimus palvelun tarjoamisesta, tämä määräaika alkaa sen jälkeen, kun kuluttaja on saanut vahvistuksen sopimuksesta.

Kuluttajalla on velvollisuus ilmoittaa välittömästi yrittäjälle annetuissa tai mainituissa maksutiedoissa olevista epätarkkuuksista.

Jos kuluttaja jättää maksamatta, yrittäjällä on oikeus, jollei lainsäädännöllisistä rajoituksista muuta johdu, veloittaa kuluttajalle etukäteen ilmoitetut kohtuulliset kustannukset.

14 artikla - Valitusmenettely

Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat valitukset on esitettävä elinkeinonharjoittajalle 7 päivän kuluessa sen jälkeen, kun kuluttaja on havainnut puutteet, täydellisesti ja selkeästi kuvattuina.

Yrittäjälle esitettyihin valituksiin vastataan 14 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Jos reklamaatio vaatii ennakoitavasti pidemmän käsittelyajan, yrittäjä vastaa 14 päivän kuluessa lähettämällä vastaanottotodistuksen ja ilmoituksen siitä, milloin kuluttaja voi odottaa yksityiskohtaisempaa vastausta.

Jos valitusta ei voida ratkaista yhteisymmärryksessä, syntyy riita, johon sovelletaan riitojenratkaisumenettelyä.

Reklamaatio ei keskeytä yrittäjän velvoitteita, ellei yrittäjä toisin kirjallisesti ilmoita.

Jos yrittäjä katsoo reklamaation aiheelliseksi, yrittäjä harkintansa mukaan joko vaihtaa tai korjaa toimitetut tuotteet maksutta.

15 artikla - Erimielisyydet

Yrittäjän ja kuluttajan välisiin sopimuksiin, joihin sovelletaan näitä yleisiä sopimusehtoja, sovelletaan ainoastaan Alankomaiden lakia. Vaikka kuluttaja asuisi ulkomailla.